Krepšelis

Produktų krepšelis tuščias.

Duomenų apsauga

Duomenų apsaugaVisi vartotojų pateikti duomenys saugomi nuo trečiųjų asmenų tam, kad pirkdami galėtumėte jaustis saugiai. Jūsų pasitikėjimas mus įpareigoja, užtikrinti kuo griežčiausią apsaugą. "Laistymo įranga" saugo pateiktus duomenis ir naudoja juos tik tiesioginiam užsakymų vykdymui. Mes griežtai atmetame galimybę, kad Jūsų duomenys bus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių pagalba būtina vykdant Jūsų užsakymą.

 
Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) ir Elektroniniu būdu perduodamų duomenų apsaugos įstatymo (TDDSG) direktyvų. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami išskirtinai aiškiems tikslams ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. 
 
    Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Dėl šios paslaugos kreipkitės į mus el. paštu info@maidina.lt 
    Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra reikalingi. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs būtini duomenys.
   

Norint užsiregistruoti arba užsisakyti prekių, mums reikalingi kliento duomenys. Jei jūs jau esate klientė/-as, galite prisijungti labai paprastai - tiesiog įvedę savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Atminose saugomų duomenų dėka Jums nebereikia kaskart vėl iš naujo pildyti formuliaro. Pasirinkta naršyklės programa Jūs galite patys administruoti savo duomenis ir jei norite, juos užblokuoti.1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bendrovė – reiškia UAB „Maidina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą bendrovę, kurios registruota buveinė yra Rūdninkų g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 123884769, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko.

1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Automatinis būdas - reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

1.7. Tvarkytojas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuris yra Bendrovės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Tvarkytojas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje.

1.8. Duomenų gavėjas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje

1.9. Inspekcija – Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – internetinė prekyba ir tiesioginė rinkodara.

2.4. Bendrovė Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

-         vardas;

-         pavardė;

-         gyvenamoji vieta (adresas);

-         telefono numeris;

-         elektroninio pašto adresas;

-         informacija apie pirktas prekes (prekės rūšis, kaina, kiekis, pirkimo data)

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu.

3.2. Asmens duomenys yra taisomi arba atnaujinami, kai Duomenų subjektas pats patikslina savo duomenis.

3.3. Asmens duomenys duomenų bazėje saugomi dvejus metus, po paskutinio duomenų subjekto prisijungimo. Suėjus šiam terminui Asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

3.4. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas/Tvarkytojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.5. Darbuotojas/Tvarkytojas privalo: saugoti Asmens duomenų paslaptį; tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis; neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.6. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

3.7. Bendrovės Darbuotojai privalo užtikrinti, kad antivirusinės programos būtų atnaujinamos periodiškai.

3.8. Tvarkytojas daro serveriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, Tvarkytojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per kelias darbo dienas.

3.9. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės Darbuotojai ir Tvarkytojas.

3.10. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove.

3.11. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis el. paštu.

4.2. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

4.4. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

4.5. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5. Asmens duomenų perdavimas

5.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

5.2. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, - be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

5.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

6. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

6.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

6.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai: netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos ir kt.); tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Bendrovės patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.); netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

7. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

7.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones: administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.); techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.); komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

7.2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti: operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę; nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją; sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas); programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų; autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

7.3. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

8. Asmens duomenų tvarkymo terminas

8.1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis 2 metus po paskutinio duomenų subjekto prisijungimo.

8.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams arba sueina asmens duomenų tvarkymo terminas, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

9. Atsakomybė

9.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

10.2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

 

UAB Maidina suteiktas asmens duomenų valdytojo kodas - P5249